Vi er eksperter indenfor 4 typer projekter

4 typer projekter som FM Bygningsdrift er eksperter indenfor

Vi har siden starten i 2003 været en del af mange store og mange komplekse projekter. Arbejdsopgaverne og ansvaret på de enkelte projekter har varieret, men det har resulteret i, at vi har opnået stor erfaring og specialviden indenfor 4 overordnede typer af projekter:

Komplekse projekter

Komplekse projekter i FM Bygningsdrifts regi behøver ikke nødvendigvis være store projekter. Det kan også være projekter, der stiller markant andre krav fra bygherrer til entreprenører og håndværkere, end man normalt finder på et byggeprojekt:

  • Det kan f.eks. være høje sikkerhedskrav i forhold til byggeri og renovering af en retsbygning mv.
  • Det kan være et projekt med arbejdsmiljømæssige udfordringer.
  • Det kan være et projekt, hvor der er en stor grænseflade til projekter/projektdele, som andre projekterende er ansvarlige for.
  • Det kan også være et projekt, hvor der er en række grænseflader til eksisterende omgivelser – f.eks. renovering af en butik i en gågade eller f.eks. en renovering af en bygning, der bl.a. har det danske kongehus, en ambassade og en retsbygning som nærmeste naboer samt masser af turister i området, og alt det skal tænkes ind i projektet.

Et kompleks projekt kan således indbefatte ret forskellige udfordringer. Generelt set er det sådan, at jo flere interessentgrupper, der er, des flere forskellige ønsker, behov, interesser og problematikker er der, som vi skal forholde os til og tage hensyn til. Uanset hvad projektets natur er, så har FM Bygningsdrifts stort fokus på, at alle, der direkte eller indirekte påvirkes af det, skal kunne trives under hele byggeprocessen. Vores fokus på helheden er en vigtigt forudsætning for, at vi kan bygge med trivsel.

 

Da et kompleks projekt netop kan indbefatte meget forskellige udfordringer, så vil det også afspejle sig i de opgaver, som FM Bygningsdrift står for på de enkelte projekter. På nogle varetager vi udvalgte opgaver og på andre stort set hele paletten indenfor strategisk rådgivning, arbejdsmiljøkoordinering, kommunikation, projektledelse, byggeledelse, byggelogistik, byggepladslogistik, procesoptimering og site management.

Bydele

FM Bygningsdrift har været involveret i opførelsen af større og mindre bydele i både Danmark og Sverige. Termen ”bydele” er ikke begrænset til kun at dække over reelle bydele, men kan også dække over opførelsen af boligforeninger eller større renoveringer af områder i boligforeninger.

Hvornår er en bydel færdig? Et spørgsmål, der ikke er helt let at svare på, for som regel sker der en gradvis indflytning i en bydel, selv om byggeprojektet pågår. Og hvor mange mennesker har egentlig lyst til at bo på en byggeplads i 10 år, mens nye bygninger skyder op omkring én eller eksisterende gennemgår en renovering?

For at undgå at beboere føler, at de bor på en byggeplads, så er det essentielt at have fokus på at skabe udendørs rammer i nærområdet, hvor de føler sig hjemme, og hvor de kan slappe af og genoplade batterierne. Vi skal have fokus på helheden.

Det, som vi er specialister i, er at beholde eller skabe et attraktivt og indbydende nærmiljø gennem hele byggeprocessen ved at arbejde aktivt med midlertidig arkitektur samt ved at sørge for, at der er en god dialog med alle interessenter – interne såvel som eksterne - så vi sikrer, at alle føler sig hørt og imødekommet og derved bedre kan trives under hele projektet. Sådan bygger vi med trivsel.

 

I forbindelse med opførelse af nye bydele eller renovering af eksisterende kan det gå ud over nogle menneskers faste mødesteder. Det kan være beboere i området, men også udefrakommende som mere eller mindre dagligt har været vant til at komme i området – måske mødes med en fast gruppe dér - og som føler, at den faste daglige trummerum forstyrres eller endnu værre, at deres faste holdepunkt i livet pludselig er blevet revet væk under deres fødder. Det kan f.eks. være en gruppe fra den hårde kerne i en boligforening, som ikke har noget ønske om at se området forandre sig, men det også være socialt sårbare mennesker, der har meget svært ved at håndtere selv de mindste forandringer og forstyrrelser.
Denne risiko er vi meget bevidste om, når vi går ind i et bydelsprojekt. Derfor søger vi altid at finde måder, hvorpå vi kan integrere de mennesker, der bor i eller bruger nærområdet i sociale projekter. Vi ønsker at skabe en dialog, der kan være med til at skabe engagement og en følelse af ejerskab over området og over selve projektet fra deres side af. Når man investerer tid og energi i noget, så får man også et mere personligt forhold til det.

Derudover er vi specialister i at designe logistikken (byggelogistikken såvel som byggepladslogistikken) under hele byggetiden og konstant søge at optimere den, så vi har et flow, der ikke forstyrrer oplevelsen af at leve dér eller f.eks. drive forretning/virksomhed dér mere end højest nødvendigt.

Sygehuse

FM Bygningsdrift har stor erfaring med at varetage forskellige rådgivende funktioner indenfor nybyggeri og renovering af sygehuse samt en kombination heraf i såvel Danmark som Sverige.

Især i forhold til et sygehusprojekt er det essentielt at tænke trivsel ind i projektet fra starten af – frem for alt men ikke begrænset til patienter, pårørende og personale - da sygehusene som oftest skal være fuldt funktionsdygtige under projektet.

Patienter skal kunne komme sig over deres sygdomsforløb uden unødvendige støj-, rystelses-, støv- og lugtgener fra byggeriet. De fleste, der er indlagt på et sygehus, er pr. definition mere udsatte både fysisk og psykisk, så det er vigtigt, at de befinder sig i rolige og rene omgivelser, der fremmer deres helingsproces.

Pårørende skal kunne ankomme til et sygehus, hvor de føler sig velkomne, hvor de ikke skal gå/køre igennem en byggeplads for at nå frem, hvor de ikke skal gætte sig til hvor de skal gå ind henne, hvor de ikke skal være forvirrede over skiltningen, mv. Det kan medføre irritation, som i sig selv er slemt nok, men den irritation kan også forplante sig til besøget hos den syge eller den pårørendes omgang med plejepersonalet, og det er ikke gavnligt.

Og personalet skal kunne ankomme til deres arbejdsplads og udføre deres arbejde med et absolut minimum af gener fra byggeriet. Personalet er den gruppe, som skal leve med et byggeprojekt i længst tid, så dem skal der tages hensyn til. Det inkluderer også at sørge for, at personalet til enhver tid er orienteret i god tid om arbejde, der skal udføres lige omkring den bygning, de er i, eller på den afdeling, som de arbejder på. Dermed kan patienter og pårørende tillige orienteres i god tid herom, hvilket vil øge deres trivsel og modvirke f.eks. angst fra patienter ved pludselig larm lige udenfor deres vinduer.

FM Bygningsdrifts opgaver på et sygehusprojekt varierer fra som minimum at stå for byggelogistik, procesoptimering og kommunikation til at varetage hele paletten i forhold til strategisk rådgivning, arbejdsmiljøkoordinering, kommunikation, projektledelse, byggeledelse, byggelogistik, byggepladslogistik, procesoptimering og site management.

På netop sygehusprojekter er det ekstra vigtigt, at der er et stort fokus på logistik og på kommunikation, da sygehusene som allerede nævnt, som oftest skal være i fuld drift under et byggeprojekt. Det betyder også, at der uvægerligt vil være en meget stor trafik til og fra sygehusområdet fra ambulancer, lægebiler, pårørende til indlagte, ansatte på sygehuset, leverancer til sygehuset, leverancer til byggepladsen,  håndværkerbiler til og fra byggepladsen mv. Især er det vigtigt at ambulancer og lægebiler uhindret kan køre til og fra sygehuset for det kan koste menneskeliv, hvis en vej på sygehusområdet lukkes på grund af f.eks. gravearbejde, uden at det er kommunikeret ud til ambulanceførerne, så de helt præcis ved, hvilken alternativ rute, de skal tage. Logistik og kommunikation går altid hånd i hånd på et byggeprojekt, men i endnu højere grad på et sygehusprojekt.

FM Bygningsdrift har i forhold til byggeprojekter på og omkring sygehuse også fokus på at integrere sociale projekter under byggeriet. Mennesker, der er indlagt på et sygehus, er pr. definition mere udsat fysisk og psykisk grundet et sygdomsforløb. Og har man psykiske problemer, som man kæmper med, og måske er eller har været tilknyttet psykiatrisk afdeling på et sygehus, så kan et byggeprojekt på det pågældende sygehus være en stor forstyrrelse af disse menneskers dagligdag, deres følelse af balance og stabilitet og deres videre vej til at kunne leve godt eller i hvert fald bedre med en psykisk sygdom. Og nogle mennesker, der har været behandlet på en psykiatrisk afdeling, finder en vis trøst og tryghed i at vende tilbage til det område selv efter, de ikke længere behandles på afdelingen – det bliver et fast holdepunkt i deres tilværelse, og for en del er det sociale samvær med ligesindede også en vigtig faktor i deres tilbagevenden.
Af den grund forsøger vi i FM Bygningsdrift at finde en måde, hvorpå vi kan integrere disse mennesker i et socialt holdbart projekt under byggeriet. På byggeprojektet Nyt Hospital Bispebjerg & Ny Psykiatri hjalp vi med at oprette WeShelter, der er en have tilegnet socialt sårbare mennesker som et socialt bæredygtigt arbejdsfællesskab, hvor havearbejdet tilpasses den enkeltes interesser, behov og evner. Dér planter og passer brugerne af haven både blomster og grøntsager – begge dele glæder hospitalets patienter, for blomsterbuketter fra haven pryder de forskellige afdelinger på sygehuset, og grøntsagerne udgør en del af patienternes mad. Så på den måde oplever de socialt sårbare at kunne vende tilbage til et sted, der giver dem en følelse af ro og af tryghed (og de kan komme lige så tit, de nu har behov for), og samtidig ved de, at deres arbejdsindsats i haven (uanset hvor stor eller lille den er) hjælper andre, for blomster skaber glæde, og grøntsager danner fundamentet for et sundt, velsmagende og ofte farverigt måltid mad. 

Det er også en måde, hvorpå vi kan bygge med trivsel.

Butikscentre

FM Bygningsdrift har stor erfaring i forhold til opførelsen af og renoveringen af store som små butikscentre i primært Danmark og Sverige og har arbejdet på både bygherresiden og for butiksejerne.

Vores opgave på de enkelte projekter varierer meget, men vi står som minimum næsten altid for centerlogistikken. Vores mål er at sikre et færdigt butikscenter, som kan åbne til tiden til glæde for både bygherren og butiksejerne, men bestemt også for kunderne da de ofte med stor forventning står klar til at gå på oplevelse.

Vi kan hjælpe jer gennem hele processen lige fra strategisk rådgivning med valg af byggeproces og udvælgelse af konsulenter over proces og design, projektledelse, byggeledelse og kommunikation med lejere til åbningsproces og indflytningslogistik.

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838