Datastyret flow er vores kerne/DNA

1 ting som er FM Bygningsdrifts kerne/dna: datastyret flow

Datastyret flow er logistik og proces, der styres ud fra viden og erfaringer. I FM Bygningsdrift har vi altid fokus på at optimere flowet i en byggeproces. Det gør vi ud fra en kombination af kvantitative og kvalitative data. De data hjælper os også med at bygge med trivsel.

Vi optimerer flowet i byggeprocessen ved at indsamle kvantitative og kvalitative data

Vi optimerer flowet i byggeprocessen ved at indsamle kvantitative og kvalitative data, som vi analyserer og agerer ud fra. Kvantitative data er målbare data, og de giver os bredde og overblik. De kvalitative data bygger på erfaringer, evalueringer, observationer og interviews, og de er detaljerede og giver os en dybde og helhedsforståelse af specifikke forhold. Da vi i FM Bygningsdrift har fokus på trivsel under et byggeprojekt – vi ønsker at bygge med trivsel og tage hensyn til helheden hele vejen igennem et projekt - så er det vigtigt for os at arbejde med både kvantitative og kvalitative data.

For at et byggeprojekt kan gennemføres til aftalt tid, indenfor de fastlagte økonomiske rammer og i den kvalitet, som vores kunde ønsker, så kræver det, at logistikken til og fra en byggeplads (byggelogistikken) samt på selve byggepladsen (byggepladslogistikken) er højt systematiseret. Det sikrer vi bl.a. ved hjælp af vores erfarne logistikkoordinatorer og vores eget ressourcestyringssystem ”FM Byggebooking”, hvorfra vi kan trække værdifulde data, der optimerer flowet til, fra og på en byggeplads. Derved skaber vi øget værdi for bygherren, entreprenører, håndværkere og leverandører til byggepladsen.

For at alle der bor, arbejder, bruger eller færdes i et område omkring en byggeplads kan trives, så er en højt systematiseret logistikløsning også uvurderlig.

Tung trafik til og fra en byggeplads, tung trafik tidligt om morgenen eller sent om aftenen til og fra en byggeplads, lastbiler der holder i venteposition udenfor en byggeplads for at aflevere byggematerialer og derved blokerer vejen for privat- og anden erhvervstrafik mm. udgør gener, der med koordinering kan mindskes markant. Det sikres ved at booke leverancer i "FM Byggebooking".

Færre gener for dem, der bor i eller på anden måde har et tilhørsforhold til nærområdet betyder at deres trivsel under byggeprojektet højnes. Det giver goodwill overfor bygherren, det medfører færre klager, det mindsker potentielle forsinkelser af byggeprojektet – og forsinkelser er forbundet med et øget omkostningsniveau.

Derfor er datastyret flow og optimering heraf kernen i FM Bygningsdrift.

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838